MT/Mental test O-litter

Mentaltest för Odezza, Orizza och Oziriz följer här nedan.

Odezza

Datum: 2011-09-10.
Poäng:177. Ej godkänd Mentaltest.
Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.
Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01.

1 2 3 4 5
Syfté
Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

4

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

6

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

8

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

12

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaningar.

16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;
Ta tag 5m.

3

Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

15

Ta tag 40 m.

3

6

9

12

15

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

9

Tuggar/byter tag vid något tillfällen.

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

15

Hålla i 40 m.

4

8

12

16

20

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej. Håller, men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot.

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle.

8

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.

10

Slita/dra40m.

2

4

6

8

10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter.

4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. 

8

Startar med hög fart – målinriktad.

10

Förföljande; Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. 

6

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

Griper direkt, släpper.

12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram. Framme jobbar mindre än 30 sekunder.

12

Jobbar i 30 sekunder.

18

Jobbar i 60 sekunder.

24

Jobbar i 90 sekunder.

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer.

20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.

40

Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande.

16

Neutral, låter sig klappas.

24

Besvarar när figurant bjuder.

32

Normalt nyfiken när anledning finns.

40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

16

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

24

Svarar på lek & lekinviter.

32

Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.

40

Handlingsförmåga

10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

20

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

50

Anpassningsförmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer.

20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar.) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

40

Obrute koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

40

Avreagerar snabbt i alla situationer.

50

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationre alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression.

6

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

9

Visar liten aggression.

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

15

Nyfikenhet

8

Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.

16

Går fram med hjälp.

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tidsfördröjning.

32

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Exteriörbeskrivning för Odezza.

Orizza

Datum: 2010-10-10
Poäng: 247. Ej godkänd Mentaltest.
Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.
Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01

1 2 3 4 5
Syfté
Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

4

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

6

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

8

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

12

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaningar.

16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;
Ta tag 5m.

3

Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

15

Ta tag 40 m.

3

6

9

12

15

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

9

Tuggar/byter tag vid något tillfällen.

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

15

Hålla i 40 m.

4

8

12

16

20

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej. Håller, men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot.

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle.

8

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.

10

Slita/dra40m.

2

4

6

8

10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter.

4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

8

Startar med hög fart – målinriktad.

10

Förföljande; Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.

6

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

Griper direkt, släpper.

12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram. Framme jobbar mindre än 30 sekunder.

12

Jobbar i 30 sekunder.

18

Jobbar i 60 sekunder.

24

Jobbar i 90 sekunder.

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer.

20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.

40

Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande.

16

Neutral, låter sig klappas.

24

Besvarar när figurant bjuder

32

Normalt nyfiken när anledning finns.

40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

16

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

24

Svarar på lek & lekinviter.

32

Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.

40

Handlingsförmåga

10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

20

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

50

Anpassningsförmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer.

20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar.) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

40

Obrute koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

40

Avreagerar snabbt i alla situationer.

50

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationre alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression.

6

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

9

Visar liten aggression.

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

15

Nyfikenhet

8

Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.

16

Går fram med hjälp.

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tidsfördröjning.

32

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Exteriörbeskrivning för Orizza.

Oziriz

Datum: 2011-09-10.
Poäng: 188. Ej godkänd Mentaltest.
Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.
Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01.

1 2 3 4 5
Syfte
Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

4

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

6

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen.

8

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

12

Leker själv – men kommer tillbaka efter enstaka uppmaningar.

16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;
Ta tag 5m.

3

Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar.

9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

15

Ta tag 40 m.

3

6

9

12

15

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

9

Tuggar/byter tag vid något tillfällen.

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

15

Hålla i 40 m.

4

8

12

16

20

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej. Håller, men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot.

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle.

8

Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.

10

Slita/dra40m.

2


4


6


8


10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter.

4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

8

Startar med hög fart – målinriktad.

10

Förföljande; Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.

6

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

Griper direkt, släpper.

12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram. Framme jobbar mindre än 30 sekunder.

12

Jobbar i 30 sekunder.

18

Jobbar i 60 sekunder.

24

Jobbar i 90 sekunder.

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera. Visar social osäkerhet i flera situationer.

20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.

40

Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande.

16

Neutral, låter sig klappas.

24

Besvarar när figurant bjuder.

32

Normalt nyfiken när anledning finns.

40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.

16

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta.

24

Svarar på lek & lekinviter.

32

Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.

40

Handlingsförmåga

10

Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

20

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

50

Anpassningsförmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer.

20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.

30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.

40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar.) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

40

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

40

Avreagerar snabbt i alla situationer.

50

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationre alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression.

6

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

9

Visar liten aggression.

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

15

Nyfikenhet

8

Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.

16

Går fram med hjälp.

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tidsfördröjning.

32

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Exteriörbeskrivning för Oziriz.